Stadsbudget 2011 voor bewoners

Na zes succesvolle rondes Wijkbudgetten is er in 2011 een Stadsbudget voor bewoners. Dit betekent dat alle inwoners van Zwolle initiatieven kunnen indienen die de hele stad Zwolle ten goede komen, maar ook ideeën voor de wijk, buurt of straat. Het Stadsbudget stelt € 143.000,- ter beschikking voor bewonersinitiatieven zoals een boodschappenservice, burenbezoek activiteit, kindermiddag of een vrouwenfestijn.

Individuele bewoners en niet-commerciële organisaties kunnen initiatieven voor het Stadsbudget indienen die bijdragen aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang in de straat, buurt, wijk of stad.

Indienen ideeën

Van 5 september tot en met 26 september 2011 kunnen de initiatieven voor het Stadsbudget ingediend worden. Ideeën moeten voldoen aan een aantal spelregels. Het indienformulier en de spelregels zijn te vinden op www.zwolle.nl/stadsbudget en telefonisch aan te vragen via 14038.

Verkiezingen

Na het indienen wordt door de gemeente gekeken of het initiatief aan de spelregels voldoet. Na deze screening kunnen de projectindieners de initiatieven verder uitwerken tot een concreet plan. Alle Zwollenaren kunnen in december 2011 via de Zwolse website met behulp van hun Burger Service Nummer een stem uitbrengen op hun favoriete idee. Voor inwoners die geen beschikking hebben over internet bestaat de mogelijkheid om te stemmen met een stemkaart. Deze is verkrijgbaar op het Stadskantoor of het Stadhuis. De uitslag van de verkiezingen bepaalt welke initiatieven winnen en budget krijgen voor de uitvoering. Daarna is het aan de indieners om hun idee uit te werken.

Stadsbudget is een samenwerking tussen gemeente Zwolle, Woningstichting Openbaar Belang, deltaWonen, SWZ, Travers en Politie IJsselland. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle, telefoonnummer 14038. Dien je idee in van 5 september t/m 26 september op www.zwolle.nl/stadsbudget

Spelregels Stadsbudget

  • Wie? Ideeën moeten door Zwollenaren en voor Zwollenaren zijn en plaatsvinden in de gemeente Zwolle. Individuele bewoners en niet-commerciële organisaties kunnen initiatieven indienen. Met niet-commerciële organisaties wordt bedoeld: organisaties, verenigingen, etc. die geen winstoogmerk hebben. Als u uw idee instuurt, betekent dit automatisch dat u zelf eigenaar bent! Van de voorbereiding tot en met de uitvoering. Het liefst samen met de bewoners die uw idee steunen.
  • Wat? Initiatieven dragen bij aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang in de buurt, wijk of stad en zijn gericht op meer dan 1 groep/belanghebbende. Bijvoorbeeld: niet alleen op kinderen maar op ontmoeting tussen jong en oud. Niet alleen voor leden van de voetbalvereniging maar ook voor andere jongeren uit de wijk of stad.
  • Initiatieven zijn openbaar toegankelijk of zichtbaar voor iedere Zwollenaar.
  • Het initiatief valt buiten het reguliere beleid of het bestaande werk van gemeente, instanties, bewoners of bedrijven (het is niet de bedoeling dat bewonersbudget wordt uitgegeven iets waar een partij al een taak in heeft).
  • Ideeën zijn niet in strijd met de wet of met stedelijke kaders.
  • Aan het idee zitten geen extra gemeentelijke beheers- of onderhoudskosten. Budget wordt niet ingezet voor structurele kosten en vaste lasten van een organisatie (gas, water, verzekeringen, normaal onderhoud, personeel, etc.) en incidentele personeelskosten. De kosten van (de uitwerking en uitvoering van) het plan passen binnen het budget of u voorziet in cofinanciering voor het overige gedeelte.
  • Hoe? Initiatieven kunt u digitaal of schriftelijk indienen bij de gemeente. Het indienformulier kunt u vinden op www.zwolle.nl/stadsbudget in de Wijzer of ophalen op het Stadhuis of Stadskantoor. Voor het verdere verloop van de initiatieven zie “Stadsbudget uitvoering”.

Uitvoering Stadsbudget 2011

Het budget wordt stadsbreed aangeboden. Alle individuele bewoners van Zwolle kunnen initiatieven indienen, maar ook niet-commerciële organisaties/verenigingen/groepen (zie spelregels). Inzenden kan vanaf 5 september t/m 26 september 2011. Er wordt onderscheid gemaakt in initiatieven door de categorieën “grote initiatieven” en “kleine initiatieven”. Grote initiatieven: projectkosten hoger dan € 10.000,- met een maximum van € 40.000,-. Kleine initiatieven: projectkosten lager dan € 10.000,- De budgetverdeling is als volgt: Grote initiatieven € 80.000,- Kleine initiatieven € 63.000,- Initiatieven worden naast de spelregels gelegd en gescreend (zie spelregels). Wanneer ideeën (makkelijker) op een andere manier uitgevoerd kunnen worden (buiten het Stadsbudget om), kunnen initiatiefnemers er voor kiezen het op die manier te realiseren. Wanneer meerdere bewoners hetzelfde idee hebben, kan de projectmedewerker Stadsbudget voorstellen om deze ideeën te koppelen. Initiatiefnemers krijgen bericht over de voortgang van hun initiatief. Een contactpersoon wordt toegewezen. Verkiesbare initiatieven worden op www.zwolle.nl/stadsbudget geplaatst. Wanneer blijkt dat er een overschot is in het budget van een categorie (klein/groot) kan geld overgeheveld worden naar de andere categorie. Alle bewoners van Zwolle kunnen, met behulp van hun Burger Service Nummer (BSN), digitaal stemmen op hun favoriete bewonersinitiatief. Ook wordt het Burgerpanel hiervoor uitgenodigd. Bewoners die geen toegang hebben tot internet kunnen middels een stemkaart stemmen. Deze is verkrijgbaar bij het Stadskantoor of het Stadhuis.

Winnende ideeën moeten na de verkiezingen worden uitgewerkt in een plan op basis waarvan de definitieve budgettoekenning plaatsvindt. Geen plan betekent geen budget. De winnende bewoners kunnen aan de slag met de uitvoering van hun plan.

Het plan moet uitgevoerd zijn vóór 31 december 2012.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2011/09/04/stadsbudget-2011-voor-bewoners/41/