Verslag Wijkplatform Indische buurt van 8 november 2011

1.Opening en mededelingen.

Heleen Gansekoele, wijkmanager Indische buurt, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De opbouwwerker Jillis Kors en de wijkagent Bert Bakker zijn verhinderd. Hierdoor vervalt het agendapunt over het Burgernet.

2.Sluipverkeer.

Op het vorige wijkplatform is aangegeven door bewoners dat er sluipverkeer is in de wijk. Om dat te onderzoeken is er een kentekenonderzoek gehouden. Hieruit blijkt dat in de avondperiode het verkeersaanbod het hoogst is bij het kruispunt Molenkampsweg/ Celebesstraat en Borneostraat. Er is dus inderdaad sprake van veel sluipverkeer.

Wat gaat er nu gebeuren? Mogelijke oplossingen zijn:
– eenrichtingsverkeer Sumatrastraat en Borneostraat
– verkeersknip

Wat gaat gemeente hier mee doen? Eind november wordt een enquête in de wijk gehouden. Hierbij wordt aangegeven wat de voor- en nadelen zijn van de 2 voorgestelde oplossingen in de wijk. Voor de uitvoering van een oplossing moet 60% van de bewoners het er mee eens zijn. In de loop van januari horen bewoners de uitkomsten van de enquête.

3. Revitalisatie Binnengasthuisstraat,
(presentatie door Katja Thamis van Openbaar Belang)
Afgelopen dagen zijn de plannen ook gepresenteerd aan de bewoners. De bedoeling is om de Binnengasthuisstraat weer in oude luister te herstellen.

De buitenkant van de woningen wordt niet veranderd. De binnenkant wordt verbouwd tot een levensloopbestendige woning. Er is geïnventariseerd wat de huidige bewoners willen. Zo worden de originele deuren nagemaakt en weer in de woning geplaatst. Ook komen luiken weer voor de ramen. De hoogbouw wordt verbouwd tot eengezinswoningen. De bewoners die nu in de appartementen wonen, zullen moeten verhuizen.

In april 2012 start de verbouw hiervan en de woningen worden verkocht. De laagbouwwoningen worden ook opgeknapt. Er komen weer originele ramen, deuren en luiken in en aan de woning. De achterkant wordt nieuw d.m.v. houtskelet bouw.

Verder worden de woningen extra energiezuinig. De huur gaat wel omhoog maar de energieprijs gaat door de isolatie naar beneden. Het blijven sociale huurwoningen, dus is huurtoeslag mogelijk. Het zijn voorgenomen plannen dus nog niets is definitief. 70% van de bewoners moeten het eens zijn met de verbouwing anders gaan de plannen niet door.

Bewoner: waarom is dat geen 50%?
Antwoord: 70% is een wettelijke norm. Voorlopig blijven de woningen hoofdzakelijk beschikbaar voor 55- plussers. Over een paar weken is de uitslag bekend. Wordt verwerkt in het verslag. (89% van de bewoners zijn het eens met de voorgenomen plannen).

5. Buurt voor buurt onderzoek.

De gemeente doet iedere 2 jaar een onderzoek in de wijken. Een aantal willekeurig gekozen bewoners is gevraagd vragen te beantwoorden over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Eén van de uitkomsten is dat het in de Indische buurt beter gaat dan een aantal jaren terug. Bewoners geven aan dat zij vinden dat de woonomgeving is verbeterd en daardoor ook de leefbaarheid. De verloedering is een stuk afgenomen en het veiligheidsgevoel is eveneens toegenomen.

Meest gemiste voorzieningen zijn hondenuitlaatplekken, parkeerruimte en straatmeubilair.

Grootste buurtproblemen zijn hondenpoep op straat, rommel op straat; zowel zwerfvuil als fietsen. Belangrijkste conclusies: ten opzichte van 2009 gaat het een stuk beter. Buurtproblemen zouden minder zijn als bewoners langer in de wijk zouden blijven wonen en elkaar beter leren kennen. Het volledige rapport is te vinden op www.zwolle.nl/Buurt-voor-Buurt . De Molenoever is niet meegenomen met deze enquête. Over 2 jaar wel. Er zal dan wel een onderscheid te zien tussen het oude en nieuwe deel van de Indische buurt omdat er van het nieuwe deel nog geen cijfers zijn.

Op de vraag van de wijkmanager of bewoners de uitslagen herkennen, geeft een bewoner aan dat er een verbetering is ontstaan door de nieuwe wijkagent en opbouwwerker. En hun andere manier van werken. Dit is positief voor de wijk. Als mensen het gevoel hebben dat zij serieus worden genomen, willen ze sneller samenwerken.

6. Verslag wijkplatform 24 mei 2011

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. Via www.zwolle.nl/wonenenleven/dewijken is het verslag te lezen.

7. Rondvraag

Vraag: Wanneer is het resultaat over de enquête over sluipverkeer bekend.
Antwoord: Ergens in de loop van januari 2012. Er zal vermeld worden in de enquête wanneer een antwoord verwacht kan worden.

Vraag. Straatverlichting, het duurt 10 werkdagen voor deze is gerepareerd. Bewoner vindt dit wel erg lang duren.
De wijkbeheerder : Er wordt geen regelmatige check meer gehouden. Nu is Essent afhankelijk van meldingen van de bewoners. 10 dagen is niet standaard maar heeft doorgaans te maken met de geplande route. Hij rijdt straks langs de genoemde plekken.

Vraag: De gangpoort bij de dierenweide is niet verlicht. De gemeente legt dit ook niet aan omdat het grond is van de Openbaar Belang. De woningbouw zegt weer dat als er wel verlichting komt in de achterpaden, de huur wordt verhoogd.
De wijkbeheerder: Dit pad is inderdaad van Openbaar Belang. Aansluiting voor een lichtpunt is vaak een discussie. Aansluiting via de bewoners kan wel snel. Onderling afspreken waar de verlichting zou moeten komen. Hij wil samen met de bewoners hier over praten. Bewoner geeft aan niet zelf voor de stroom te willen betalen. De gemeente wil alleen een bijdrage leveren in de aanschaf van de lamp.

Vraag: Bij de Molenoever ontbreekt nog steeds een groot stuk kade. De huidige kade brokkelt af.
De wijkbeheerder: Dit is een natuurlijke kade en wordt niet veranderd.

Bewoner : Dan graag actie ondernemen tegen de hangjeugd. Zij hangen bij het viaduct en ook booteigenaren gebruiken de kade als opstap voor een bootje. Ook gooien zij hun rommel onder de brug.
De wijkbeheerder: Rommel is een handhavingprobleem.
De wijkwethouder vindt dat bewoners geïnformeerd moeten worden waarom de kade niet doorgetrokken is. Antwoord komt in het verslag (antwoord van de gemeente: De ontwikkelaar van het project Molenoever heeft aan zijn verplichtingen voldaan t.a.v. de oever. De stalen damwand is verlaagd naar een door de gemeente vastgestelde hoogte. De oever tussen de Bankabrug en de stalen damwand is en was eigendom van de gemeente Zwolle en ligt buiten het project).

Het gemeentelijk beleid is (de laatste jaren) erop gericht om daar waar mogelijk natuurvriendelijke oevers in te richten. Het voordeel van natuurvriendelijke oevers is een betere overgang tussen land en water waar mens en dier gebruik van kunnen maken. Als nadeel kan het ‘rommelige’ beeld gelden omdat er geen ‘strakke’ lijn is. Het is de natuurlijke vorm die in beweging is.

De wijkwethouder geeft aan dat de voorzitter van de bewonersvereniging Molenoever het initiatief heeft genomen om de diverse werkgroepen en verenigingen uit het nieuwe en oude deel bij elkaar te roepen. Er is veel informatie uitgewisseld en er zijn afspraken gemaakt om elkaar te informeren en met elkaar samen te werken.

Afsluiting.

Met dank voor ieders aanwezigheid sluit de wijkmanager de vergadering.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2011/12/02/verslag-wijkplatform-indische-buurt-van-22-november-2011/922/