Verslag van het wijkplatform Dieze West 22 november 2011

1. Opening en vaststellen agenda:
Heleen Gansekoele, wijkmanager Diezerpoort opent het wijkplatform en heet iedereen welkom.

2. Actualiteiten:
stand van zaken Hedon, brandweerkazerne, sluiting Rembrandtien, Het Noorden

Hedon: In juli 2011 heeft de gemeenteraad besloten om Hedon uit te breiden. In het najaar van 2011 is er een selectie geweest van architecten, in 2012 zal er een ontwerp gekozen worden en in 2013 wordt met de uitbreiding gestart. Vraag: waarom is de klankbordgroep hier niet in gekend? Antwoord: Heleen Gansekoele zal deze vraag doorgeven aan de projectleider Stef ten Have en hem vragen de klankbordgroep te informeren.

Brandweerkazerne: Het gekozen ontwerp is van de architect Herman Hertzberger. De aanbesteding is ondertussen geweest en de aannemer is bekend. De bouw zal tussen december en februari starten. De duur van de bouw is 1 jaar.

Trafohuisjes: Afgelopen weken zijn door twee kunstenaressen de transformatorhuisjes in de Moerbeistraat, Vermeerstraat en Kastanjestraat beschilderd. De bewoners in de buurt zijn hier heel tevreden over.

Natuurspeelplek Kastanjestraat: Het is de bedoeling om meer speelgroen in de wijk te krijgen. Daarom zal de speelplek aan de Kastanjestraat veranderen in een natuurspeelplek. Samen met de kinderen in de buurt wordt hiervoor een ontwerp gemaakt. De natuurplek zal bestaan uit natuurlijke elementen en biedt kinderen de mogelijkheid om meer te bewegen.

Vraag: Het is mooi om zo’n plek te realiseren en kinderen meer buiten laten spelen en vooral meer te laten bewegen, maar dit is een plek waar heel veel hondenpoep ligt. Er moet meer gehandhaafd worden Ook bij het Historisch Centrum ligt veel hondenpoep. waar is de automaat met zakjes voor de hondenpoep gebleven?
Antwoord: Hondenpoep in de straat is een gedragsprobleem. De automaat is op verzoek van de bewoners van de Kastanjestraat naar een andere plek gegaan en is in de Indische Buurt geplaatst. De wijkwethouder Nelleke Vedelaar: Ergens in een andere buurt is een actie geweest waar kinderen vlaggetjes in de hondenpoep hebben gezet. Zo is duidelijk te zien hoeveel er ligt en dat dit eigenlijk niet kan. Het heeft allemaal met gedrag te maken.
Opmerking uit de zaal: We betalen toch ook hondenbelasting?
Antwoord: De gemeente heft geen hondenbelasting.

Wijkschouw: Elke eerste dinsdag van de maand lopen de leden van het gebiedsbeheerteam, politie, corporaties en Travers, samen met de wijkmanager en de wijkbeheerder door de wijk. Het doel is om met de bewoners in gesprek te komen en zicht te krijgen op de kleine misstanden in de wijk. De afgelopen tijd zijn bewoners in de Populierenstraat, Beukenstraat en Wilgenstraat door deltaWonen en de gemeente aangesproken op de verwilderde tuinen en rommel. Ook zijn tuinen – soms met hulp- aangepakt.

Opmerking: Misschien een idee om weer een muur te plaatsen voor de graffiti spuiters. De muur bij Hedon is verdwenen en dat was voor hen een mooie muur om te gebruiken.
Antwoord:
De muur is verdwenen op verzoek van bewoners omdat er veel overlast was van dealers. Vraag van Ben Scherluit: Regelmatig horen we dat de achterpaden donker zijn. Mijn vraag is of er bewoners bereid zijn om zelf voor achterpad verlichting te zorgen? De gemeente koopt de lamp en hangt die op. De bewoners betalen alleen voor de elektriciteit en dat is ongeveer 10 euro op jaarbasis. Op een andere plek in de wijk hebben we dat ook zo gedaan. Bewoners wilden hiervoor betalen en op verschillende plaatsen brandt de achterpadverlichting.

Vraag: Er zijn een aantal lampen van SWZ kapot, kunnen die gemaakt worden?
Antwoord: Dit moet men melden bij SWZ. Melden van lantaarnlampen kan bij de gemeente via nummer 14038.

Wijk en speeltuinvereniging Het Noorden: Michiel Kolle, een bewoner die samen met anderen bezig is met een doorstart van de vereniging, geeft aan dat drie bewoners meedenken over het voortbestaan van de vereniging. Er zijn te weinig vrijwilligers om de vereniging te leiden. Er zijn een aantal mensen bereid gevonden om zitting te nemen in een interim bestuur.

Dat interim bestuur probeert orde op zaken te stellen en een doorstart te maken. Daarbij is hulp van de bewoners nodig. Er zijn gesprekken gaande met eventuele huurders en het interim bestuur is op zoek naar een beheerder. Komende donderdag zal er een exploitatieplan worden gepresenteerd. Dit plan is een poging om Het Noorden rendabel te maken. Er staat in januari een ledenvergadering gepland.

Vraag: De bewonerscommissie van Curans wil graag gebruik maken van het gebouw. Waarom is het nog steeds gesloten?
Antwoord: Het gebouw is eigendom van de vereniging. Het bestuur is gestopt, zolang er nog geen nieuw bestuur en een nieuwe beheerder is, blijft het gebouw dicht. Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig, dus geeft u op bij het interim bestuur!
Opmerking: Er zijn twee personen die de papieren voor de sociale hygiëne hebben. Wij hebben ons gemeld bij het vorige bestuur, maar hebben nooit gereageerd.
Antwoord: De interim voorzitter zal na het wijkplatform contact met u zoeken.
Opmerking: Tijdens het vorig wijkplatform is ook aangegeven dat de buurtvereniging De Bollebieste graag gebruik wil maken van het gebouw. We hebben daar tot op heden nog geen reactie op gekregen.
Antwoord Nelleke Vedelaar: Zoals net is aangegeven zijn er nu bewoners bezig om een doorstart te maken en die aangeboden hebben om een interim bestuur te willen vormen. Die moeten de tijd hebben om het een en ander te regelen. Het interim bestuur moet tijdens de komende ledenvergadering nog gekozen worden. Als er weer een echt bestuur is dan is duidelijk wat hun opdracht zal zijn. Zij kunnen dan ook verder werken aan een oplossing. Tot zo lang moet u in ieder geval wachten.
Opmerking: Misschien is het mogelijk dat de namen van de contactpersonen met telefoonnummer in de wijkkrant worden geplaatst?
Antwoord: Goed idee, wordt doorgegeven aan de wijkkrant

Wijkcentrum Rembrandtien: Zoals bekend sluit op 31 december 2011 het wijkcentrum Rembrandtien. De kinderopvang gaat naar Het Wonderwoud. Nelleke Vedelaar en Jos Legebeke, teamleider van Travers Welzijn hebben met moeders gesproken die zich zorgen maken over de sluiting van het jeugdhonk. Er lijken nu twee mogelijke alternatieven te zijn voor een mogelijk jeugdhonk en wel in Het Noorden of in de Hobbemaschool. Dat wordt de komende weken verder uitgezocht.

Vraag: Wat gaar er met gebouw van Rembrandtien gebeuren? En zijn er al gegadigden?
Antwoord: Het gebouw wordt verkocht of verhuurd. Er zijn enkele gegadigden.

3. Burgernet
Met behulp van een film wordt de werking van Burgernet uitgelegd. De wijkagent, Raymond van Wezel meldt dat Burgernet een initiatief is van de politie en de gemeente om de burger te betrekken bij calamiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een overval, diefstal, inbraak en vermissing. Daarbij zoeken we samenwerking om de samenleving veiliger te maken. Alleen de mensen die zich hiervoor aanmelden, worden gebeld of krijgen een sms of e-mail en kunnen hun informatie doorgeven. Er liggen opgavenformulieren achter in de zaal.

Opmerking: Ik geloof niet dat dit gaat werken. Een aantal jaren geleden heb ik gebeld over een inbraak bij mij en ik heb ook de dader aangewezen. De politie heeft nooit gereageerd.
Opmerking: Ik heb mij aangemeld voor burgernet en dat voelt goed.
Vraag: hoe vaak krijg je dan een sms of een e-mail?
Antwoord: ik ben deze maand 2x gebeld.

4. Verslag 10 mei 2011:
Vraag: Is er al iets bekend over de geclusterde voorziening aan de Pannenkoekendijk en Bonjour?
Antwoord:
We verwachten binnen 2 weken tot een akkoord te komen.
Vraag: Hoe staat het met de enquête van bewoners in de Schildersbuurt? In het verslag staat dat er een terugkoppeling zou komen.
Antwoord: Er is nog maar de helft van de enquête gedaan. De rest doen we begin 2012. De terugkoppeling komt dan ook bij het volgend wijkplatform. Verslag wordt vastgesteld

5. Rondvraag
Opmerking: De verhoging bij het voetbalveld naast Curans is nog niet hoog genoeg. De ballen gaan er nog regelmatig overheen.
Antwoord: Er is een verhoging aangebracht maar die lijkt niet helemaal te werken. Er wordt nog gekeken of er iets gedaan worden met een net. Maar het is de vraag of dat kan met de bestaande hekken.
Opmerking: Kan er iets gedaan worden aan de verlichting? Deze gaat ‘s morgens om 7 uur al aan.
Antwoord: Er komt binnenkort een controle op alle verlichting.
Opmerking: Het bankje aan de Middelweg zou blijven staan , maar is toch verdwenen.
Antwoord: Klopt, deze is per ongeluk verdwenen. Wordt opgelost.
Opmerking: De verlichting aan de Esdoornstraat en de Elzenstraat is na de reconstructie verdwenen. Waarom?
Antwoord: De nieuwe lichtmast is teruggeplaatst.
Opmerking: De verlichting in de Elzenstraat die er nog wel is, is te donker. Kan deze vernieuwd worden?
Antwoord: Alle verlichting van Zwolle wordt in fasen vernieuwd en ik weet niet wanneer dat in de Elzenstraat gebeurt.
Opmerking: Er wordt weer veel te hard gereden aan de Rembrandtlaan.
Antwoord
: We zullen overleggen met de politie of er binnenkort weer gecontroleerd kan worden.

6. Sluiting
De wijkmanager bedankt iedereen voor zijn/ haar aanwezigheid en sluit de bijeenkomst.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2011/12/28/verslag-van-het-wijkplatform-dieze-west-22-november-2011/1109/