Verslag van het wijkplatform Dieze-Oost 30 november 2011

1.Opening
Heleen Gansekoele, wijkmanager, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Zij stelt de aanwezige functionarissen en politici voor.

2. mededelingen en actualiteiten
Netwerktafel

Willeke Geerts coördinator van de Netwerktafel: Bij het vorige wijkplatform is afgesproken dat ik onze ervaringen tot nu toe zou melden. Elke laatste donderdag van de maand tussen 15.00 en 17.00 uur is de Netwerktafel in wijkcentrum Dieze-Oost. Als buurtbewoner kunt u daar uw vragen stellen, hulp zoeken, ideeën aanleveren. De afgelopen periode zijn er 27 bezoekers geweest met 48 vragen. Het gaat vooral om de verbinding tussen vraag en aanbod.

Een aantal bewoners is gevraagd om hun ervaringen te vertellen. Eén van hen is door ziekte verhinderd, maar heeft haar ervaringen op papier gezet. Mevrouw wilde graag een platform opzetten met als naam: armoede treft ons allemaal. Er is contact gelegd met de vrijwilligerscentrale en de expertisebank. Ze heeft hulp gekregen bij het structureren van haar plan, voor het bedenken van het logo, het drukken van de flyer en de Windesheim studenten hebben flyers rondgebracht in de buurt.

Een andere bewoonster bood aan om cursussen te geven met als thema: koken op gezonde wijze en kreeg zelf ondersteuning bij het zoeken naar werk.

Door de Netwerktafel heeft een andere bewoonster allerlei contacten opgedaan en schrijft nu voor de wijkkrant Diezerpoorter. Op 26 januari 2012 is de volgende Netwerktafel

deltaWonen:
Simon van Slingeplandtplein en Meppelerstraatweg

Walter van den Akker: De renovatie van het Simon van Slingelandtplein en omgeving is een vrij groot project. De Anthonie van der Heimstraat en de Jacob Gillisstraat, het eerste blok waar de politie, Travers Welzijn en de gemeente in zitten, is bijna gereed. Vorige week zijn de kandidaat huurders in het complex geweest en op 12 december 2011  is de feestelijke oplevering.

De overkant van het plein heeft enige vertraging opgelopen. 80% van de bewoners keert terug naar hun eigen wijk. Daarna beginnen we aan de Anthonie van der Heimstraat. Er komen levensloop bestendige woningen beneden voor senioren. Het bovenste gedeelte worden appartementen. De verwachting is dat dit complex in de eerste helft 2012 klaar zal zijn.

De volgende fase is de Jacob Gillesstraat. Hier komen eengezinswoningen en er worden begin 2012 enkele verkocht. De drie woonlagen in de Paulus Buysstraat worden samengevoegd en komen in de verkoop. Deze woningen zijn geschikt voor bijvoorbeeld woon/werk of als kangoeroewoning. Hiermee komt er in de wijk een betere balans tussen koop- en huurwoningen.

Meppelerstraatweg: Alle flats worden energiezuinig gemaakt en komen op energielabel B. Er is afgelopen zomer een brief gestuurd aan de bewoners met informatie over de renovatie. De plannen zijn ontwikkeld samen met de bewoners en een klankbordgroep. In de loop van 2012 starten de werkzaamheden.

Vraag: wat gebeurt er met het uiterlijk van de winkels aan het Simon van Slingelandtplein?
Antwoord: hier wordt weinig aan gedaan. Er moet eerst een toekomstvisie voor het gehele plein worden geformuleerd en dan kan er gekeken worden welke functies versterkt worden.
Opmerking uit de zaal: het bovengedeelte met de woningen is nu wel mooi maar de onderkant ziet er niet uit.
Vraag: is het dak van het Simon van Slingelandplein geschikt gemaakt voor zonne-energie?
Antwoord: nee

SWZ :
stand van zaken Bertus van de Belt geeft een toelichting op: Aanpak tuinen In de woningen van de Casper Fagel en de Isaac van Hoornbeekstraat zijn twee woonlagen. De onderste laag is met tuin en de tuin is de verantwoordelijkheid van de bewoners. Er wonen mensen die niets met een tuin hebben. SWZ heeft de hoeken beplant met beukenheggen, zodat het aanzicht sterk is verbeterd. SWZ heeft haar huurders gemeld dat de tuinen opgeknapt moeten worden. Hierop is weinig reactie gekomen. Er is nog een brief gestuurd dat op 12 en 13 december de tuinen met behulp van anderen worden schoongemaakt. Ook op deze brief heeft bijna niemand gereageerd.

Opmerking: bewoner Isaac van Hoornbeekstraat: de hoeken zijn leuk opgeknapt, maar verdoezelen nu de troep die erachter ligt. SWZ moet druk zetten op de bewoners om zelf de rommel op te ruimen.

Vraag: wat wordt er op 12 en 13 december gedaan? En als de bewoner niet reageert? Wordt de kapotte schutting dan ook opgeruimd?
Antwoord: SWZ spreekt de huurders hier wel op aan.
Opmerking: de vorige keer zijn de heggen erg laag gesnoeid. Hierdoor was de rommel weer duidelijk zichtbaar. Is het mogelijk dat de heggen nu niet zo laag worden gesnoeid? Er moet een structurele oplossing komen. Mijn suggestie doe onderzoek naar de mogelijkheid om op dit punt het huurcontract aan te scherpen. De corporaties en de gemeente willen differentiatie, maar de woningen worden niet verkocht als de tuinen van de huurders zo verwaarloosd zijn.

Geert Grootestraat: Op 9 december houdt SWZ aan de Geert Grootestraat van 17.00 uur tot 18.00 uur open huis. De uitverhuizing van de tweede flat is gestart. De sloop begint januari 2012 en we hopen in het voorjaar van 2013 deze flat gereed te hebben. In 2014 zal gestart worden met de derde flat en na 2014 met de vierde.

Pieter Steynstraat: De nummers 277 tot en met 359 worden in het najaar van 2012 voor een speciale prijs verkocht. De koopprijs zal om en nabij de 100.000 euro komen te liggen. De mensen uit de wijk krijgen voorrang bij de verkoop. De nummers 1 tot en met 275 zullen worden gerenoveerd. De renovatie start in najaar 2012, eind 2014 zal de renovatie gereed zijn. Afgelopen maand zijn we druk bezig geweest met het in kaart brengen van de renovatie. Begin 2012 zal het plan bekendgemaakt worden.

Personele verandering:
Tim Kwakman gaat per 1 januari naar Zwolle Noord, Erik van der Kolk is zijn opvolger.

Project: Donkere dagen voor Kerst
Kim van Wolde van de Muzerie; er is een workshop voor buurtbewoners geweest waarbij lichtobjecten gemaakt zijn. Woensdag 14 december is er nog een workshop tijdens de Kerstmarkt en donderdag 15 december in het gebouw Voorwaarts van half 10.00 tot 11.00 uur en om half 2 in de Uitweg aan de Zerboltstraat. De lichtobjecten worden in de buurt opgehangen. Verdere informatie is te vinden op de website www.diezerpoorter.nl

Vraag: waarom wordt de workshop niet ’s avonds gehouden?
Antwoord: Dat kan wel als er meer mensen voor de avond zijn.

Kerstmarkt Simon van Slingelandtplein:
De kerstmarkt is op woensdag 14 december 2011 van 14.00 tot 16.00 uur op het Simon van Slingelandtplein.
Vraag: waarom niet ’s avonds een kerstmarkt dan kunnen ook werkende bewoners komen?
Antwoord: dit is het derde jaar dat de Kerstmarkt wordt gehouden. We zijn begonnen om dit het aan het eind van de middag en begin van de avond te houden. Daar was echter te weinig animo voor. Vandaar dat we weer naar de middag zijn gegaan.

Wijkkrant de Diezerpoorter:
Michiel Kolle: De wijkkrant is nu ook digitaal. We proberen dagelijks het nieuws te verversen, mocht u nieuws hebben of foto’s, we ontvangen ze graag! www.diezerpoorter.nl

Drempels Pieter Steynstraat:
De wijkbeheerder Ben Scherluit; er zijn speciale drempels gelegd in de Pieter Steynstraat en de Ruusbroecstraat. De reden is dat de straten een 30 km zone zijn en dat bewoners regelmatig aangeven dat er te hard gereden wordt. De witte klinkers reflecteren ’s avonds. Woensdag 7 december 2011 zal de drempel officieel ‘geopend’ worden.

Stadsbudgetten:
De stadsbudgetten zijn gestart, en zijn er voor om ideeën van bewoners door bewoners uit te werken. Ook hier zijn grote en kleine projecten, ze zijn alleen niet meer gebonden aan een wijk. Stemmen kan tot en met 11 december 2011 via internet.

Van Harte Resto
Van Harte Resto is een landelijke organisatie die in 22 steden van Nederland wijkrestaurants heeft. Van Harte Resto werkt met vrijwilligers uit de wijk en ook met bedrijven. Voor de maaltijden rekent Van Harte lage prijzen. Gisteren is er een proefavond geweest waar 80 bezoekers waren. De medewerkers van Van Harte Resto uit Groningen hebben gekookt. Voorjaar 2012 opent een Van Harte Resto in De Terp.

3. Burgernet
In een korte film wordt de werking van Burgernet uitgelegd. De wijkagent Raymond van Wezel legt uit dat Burgernet een samenwerking is tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de buurt/ wijk te vergroten. Burgernet gebruikt meerdere soorten media en treedt alleen in werking als er een duidelijk signalement is van de daders. Burgernet is al succesvol geweest in Zwolle. Er is een overval gepleegd in Holtenbroek. Door de inzet van burgers die aangemeld zijn bij Burgernet zijn de overvallers gepakt. Er zijn nog meer mensen nodig, dus geeft u op.

Vraag: mag het nummer 112 gebruikt worden voor Burgernet?
Antwoord: ja

4. Buurt voor Buurt onderzoek
De wijkmanager Heleen Gansekoele licht het onderzoek toe. Sinds 1995 houdt de gemeente om de twee jaar een onderzoek. In heel Zwolle zijn er 6595 en in Dieze Oost 210 bewoners die mee hebben gedaan aan het onderzoek. Dat is voldoende om betrouwbare informatie te krijgen.

Uit de buurten 117 en 118 zijn te weinig reacties gekomen om met duidelijke cijfers te komen. Over het algemeen scoort Dieze-Oost lager dan gemiddeld, maar de cijfers zijn voor Dieze -Oost zelf gelijk aan 2009. De cijfers zijn een belangrijk werktuig voor de professionals in de wijk.

De wijkagent heeft nog wat exacte cijfers opgezocht. In 2010 waren in de Hogenkamp 115 woninginbraken en 68 auto-inbraken. Het aantal verkeersongelukken met persoonlijk letsel bedroeg 4, waarvan er 2 eenzijdige ongevallen waren en 1 motor en 1 auto-ongeluk. Alle gevallen waren een gevolg van te hard rijden. In 2010 zijn er 115 meldingen geweest van geluidsoverlast. Als er 100 mensen bellen voor hetzelfde geval van overlast, dan wordt de eerste melding in het systeem gezet en de daaropvolgende meldingen niet meer.

Als de cijfers van 2009 en 2010 worden vergeleken, dan is het duidelijk dat het niet onveiliger is geworden, hoewel Dieze Oost nog wel hoger scoort dan de rest van Zwolle.

Opmerking: er wordt weer gedeald in de Ruusbroeckstraat bij de A28.
Antwoord: De wijkagent en de wijkbeheerder zullen dit na afloop met de bewoner bespreken.
Vraag: kan het zijn dat er te weinig mensen hebben deelgenomen aan het onderzoek en dat daarom de cijfers zo laag zijn?
Antwoord: nee, als er te weinig informatie is, dan worden de gegevens niet gebruikt.

Belangrijkste conclusies: Dieze Oost kent een aantal buurtproblemen, waardoor bewoners hun woonomgeving negatiever beoordelen dan de gemiddelde bewoner van Zwolle. De sociale cohesie is laag. De bewoners vinden de wijk niet prettig om in te wonen. De geneigdheid om te verhuizen is in Dieze Oost het grootst van heel Zwolle De bewoners zijn het niet te spreken over de aanpak van de leefbaarheid en de veiligheid in hun buurt door de gemeente.

Opmerking: de gegevens van de andere wijken worden gemist. Volgens mij is onze wijk helemaal niet zo slecht. Aanvulling: De wijk zijn we toch allemaal.

Antwoord: het hele onderzoek is te zien op www.zwolle.nl/buurtvoorbuurt, of op te vragen bij het wijkservicepunt Oost

5.Verslag wijkplatform 21 juni 2011
Het verslag wordt vastgesteld.

6. Rondvraag
Vraag: kan de politie bekeuren aan de Ruusbroecstraat? Daar wordt veel op de stoep geparkeerd.
Antwoord: wordt doorgegeven aan de wijkagent.

Vraag: wanneer is de wijkschouw? We willen graag een keer mee
Antwoord: elke derde dinsdag van de maand zijn we in Dieze Oost. Iedereen is welkom. Twee kandidaten melden zich bij Ben Scherluit.

7. Sluiting
Wijkmanager Heleen Gansekoele bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid, sluit de bijeenkomst en wenst iedereen fijne feestdagen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2011/12/31/verslag-van-het-wijkplatform-dieze-oost-30-november-2011/1111/