Vernieuwde Wmo-voorziening hulp bij het huishouden

Dit jaar starten twee proefprojecten om de hulp bij het huishouden op een andere manier te organiseren. Het college van burgemeester en wethouders wil er middels de proeven achter komen of dit leidt tot een breed dienstenpakket, meer maatwerk voor Wmo-cliënten, minder bureaucratie, meer participatie en reductie van de kosten.

Belangrijkste doel van de Wmo is om alle inwoners de mogelijkheden te bieden om mee te doen. Verschillende voorzieningen kunnen daarbij ondersteunend zijn. Hulp bij het huishouden is er daar één van. Momenteel wordt de Wmo-voorziening uitgevoerd door verschillende zorgaanbieders. Dat blijft in ieder geval tot 1 januari 2014 zo. Aangezien steeds meer mensen een beroep op de voorziening doen en gemeenten minder geld ontvangen vanuit het Rijk, wil het college de voorziening op een andere manier organiseren. Op basis van een verkenning met de gemeenteraad, de Wmo-adviesraad en gesprekken met huidige zorgaanbieders, stelt het college voor om nog dit jaar twee proefprojecten te starten: een algemene voorziening en een budgetmodel.

Algemene voorziening
Het college wil dat er een breed dienstenpakket komt, bestaande uit schoonmaakdiensten, tuinonderhoud, kleine klussen in huis, ondersteuning bij het boodschappen doen en dergelijke. Dit pakket is vooral bedoeld voor mensen die zelf hun eigen ondersteuning kunnen regelen. Is er een indicatie voor hulp bij het huishouden, dan kan de cliënt kiezen voor de huidige individuele voorziening, of kan hij deelnemen aan de algemene voorziening. Doet hij mee aan de algemene voorziening, dan kan hij zelf rechtstreeks de diensten inkopen waaraan hij behoefte heeft. Afhankelijk van zijn inkomen wordt hij voor de hulp bij het huishouden financieel gecompenseerd.
Het dienstenpakket wordt opgezet door de zorgaanbieders TSN en de Nieuwe Zorg Thuis. Deze leveren de diensten, in samenwerking met andere initiatieven/ organisaties in de stad. Ook mensen zonder werk worden hiervoor ingeschakeld, dit doen TSN en Nieuw Zorg Thuis in samenwerking met UWV en de gemeente.

Budgetmodel
Een grote groep mensen is niet in staat zelf de diensten in te kopen en heeft vaak ook andere ondersteuning en zorg nodig, bijvoorbeeld vanuit de AWBZ. Voor deze mensen komt er het budgetmodel, uitgevoerd door het Zwols Zorg Consortium en Buurtdiensten.

Op basis van een vastgesteld budget levert de zorgaanbieder de ondersteuning bij het voeren van een huishouden. Samen met de cliënt wordt bekeken op welke wijze de ondersteuning het beste georganiseerd kan worden, waarbij aangesloten wordt op de vraag en eigen kracht van de cliënt. Verschil met de huidige werkwijze is dat niet de financieringsstroom met bijbehorende voorwaarden leidend is, maar de vraag van de cliënt centraal staat. Deze ontvangt maatwerk.

Overgangsperiode
Het college wil dat 2012 en 2013 worden gebruikt als overgangsperiode om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijzen. Zowel de algemene voorziening als het budgetmodel wordt geëvalueerd. De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel van het college.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/09/12/vernieuwde-wmo-voorziening-hulp-bij-het-huishouden/3882/