Bewoners in Dieze gaan meebeslissen over de wijk

Bewoners van Dieze kunnen zelf meebeslissen wat er in hun wijk aangepakt moet worden. Dat betekent dat zij ook de gemeentelijke budgeten kunnen beïnvloeden. Het college van burgemeester en wethouders komt met dit voorstel voor alle wijken in Zwolle, maar de gemeenteraad moet nog goedkeuring geven aan het voorstel.

Het buurt-voor-buurtonderzoek dat de gemeente iedere twee jaar laat uitvoeren, gaat als basis dienen voor de gesprekken. In dit onderzoek komen zaken naar voren die bewoners in hun omgeving als goed of juist onvoldoende ervaren. In het overleg kan de buurt aangeven welke problemen het eerst aangepakt moeten worden. Op dit moment worden de resultaten van het laatste buurt-voor-buurtonderzoek nog verwerkt. De resultaten van vorige onderzoeken kunt u vinden op de site van de gemeente Zwolle.

Het laatste onderzoek vond plaats in 2011 en de conclusies van de verschillende buurten in Dieze hebben we voor u samengevat. Mocht u over de uitkomsten willen meepraten tijdens een wijkplatform, dan wordt u op uw wenken bediend. Dieze-West heeft het eerste in de novembermaand=wijkplatform maand een bijeenkomst en wel op 6 november. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging. Dieze-Oost, Dieze-Centrum en de Indische buurt volgen.

Conclusies onderzoek 2011
Dieze-West

In Dieze-West vinden veel leefbaarheids- en veiligheidsincidenten plaats. Dit is terug te zien in de beleving van de buurtbewoners. Ze zijn minder tevreden dan de gemiddelde Zwollenaar over de leefbaarheid en veiligheid. Met name het percentage onveiligheidsgevoelens ligt hier vrij hoog, toch is dit percentage ten opzichte van 2009 wel erg gedaald in deze wijk. Ook op sociaal gebied en het voorzieningenniveau scoort deze wijk lager dan gemiddeld. Opvallend is vooral dat de gehechtheid aan de buurt enorm is gedaald.
Het Noorden
Het Noorden heeft veel last van leefbaarheids- en veiligheidsincidenten. De buurtbeleving van de bewoners is dan ook negatiever dan gemiddeld in Zwolle. Niet alleen qua woonomgeving en veiligheidsbeleving, maar ook op sociaal vlak en over het voorzieningenniveau is de tevredenheid minder dan gemiddeld. Bollebieste is een problematische wijk. De leefbaarheid en woonomgeving worden van alle Zwolse buurten hier het minst goed beoordeeld. Ook is de verhuisgeneigdheid hoog. Groot probleem is de overlast die men ervaart van omwonenden. Ook qua buurtvoorzieningen is men niet tevreden. De bewoners ervaren veel sociale overlast, ook is er weinig betrokkenheid bij de buren, sociale cohesie, etc. waardoor de buurt negatiever beoordeeld wordt dan gemiddeld in Zwolle Door het relatieve hoge aantal veiligheidsincidenten, voelen zich ook redelijk veel bewoners zich wel eens onveilig in hun eigen buurt.
Bagijneweide
Deze buurt wordt als enige in Dieze-West gunstiger beoordeeld dan de gemiddelde Zwolse buurt. De bewoners verwachten veel van het ‘project’ Bagijneweide. De bewoners ervaren veel verkeersoverlast.  Een aantal buurtvoorzieningen worden hier harder gemist dan gemiddeld in Zwolle, het gaat dan om: hondenuitlaatstroken, speelvoorzieningen voor kinderen en straatmeubilair.
Dieze-Oost
Volgens de politiecijfers vinden er relatief veel veiligheidsincidenten plaats in deze buurt, maar de bewoners voelen zich niet meer onveilig dan gemiddeld in Zwolle het geval is. Net als Dieze-West kent ook Dieze-Oost veel buurtproblemen, waardoor de woonomgeving (vergeleken met het Zwols gemiddelde) erg negatief wordt beoordeeld.  De sociale cohesie is er relatief laag, men vindt het vervelend om er te wonen en de verhuisgeneigdheid is in deze wijk het grootst.  In deze wijk is men ook het minst te spreken over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt door de gemeente.
Hogenkamp
Hogenkamp scoort op veel onderdelen niet goed: veel slecht onderhouden woningen, veel overlast van buren (ook qua geluid). Gehechtheid aan buurt is het laagst van heel Zwolle.  Veel bewoners ervaren onveiligheidsgevoelens.  Qua buurtvoorzieningen is men wel tevreden.
Indische buurt
Hoewel de Indische buurt vergeleken bij het Zwolse gemiddelde nog negatief afsteekt, is er ten opzichte van 2009 een enorme verbetering te zien.  Zo zijn er veel buurtproblemen drastisch omlaag gegaan. Het lijkt een kwestie van tijd te zijn (als mensen er wat langer wonen en de gehechtheid omhoog gaat) dat ook de beoordeling van de woonomgeving en veiligheidsbeleving dichter bij het Zwols gemiddelde zal komen.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2012/10/17/bewoners-in-dieze-gaan-meebeslissen-over-de-wijk/4624/