Verslag wijkdialoog “Jij bent aan de Buurt” Indische Buurt

Indische Buurt is aan de buurt TnOngeveer vijfentwintig buurtbewoners hebben 9 april jongstleden deelgenomen aan de wijkbijeenkomst “Jij bent aan de Buurt” Indische Buurt in wijkcentrum de Vlasakkers. Allereerst mede namens wethouder Nelleke Vedelaar hartelijk dank daarvoor. Met dit bericht wil wijkmanager Hanneke Valkeman u informeren over de voortgang, bovendien vindt u in dit bericht het volledig verslag van deze avond.

Inmiddels zijn in alle buurten van de Diezerpoort de wijkbijeenkomsten afgerond en hebben we de uitkomsten hiervan geïnventariseerd. Sommige zaken vragen wat meer tijd om op te pakken, andere kunnen direct worden uitgevoerd.

Toezicht en Handhaving heeft er voor gezorgd dat het telefoonnummer van de ROVA weer goed zichtbaar is op de ondergrondse containers. Ook heb ik samen met de opbouwwerker Jeroen d’Ailly gesproken met het bestuur van wijkvereniging De Vlasakkers over hoe we aan de slag zouden kunnen gaan met het verbeteren van het imago van de buurt. Na de vakantie komen we hier op terug. Mocht u daarover ook willen meedenken, dan hoor ik dat graag.

En verder is eind juni een gesprek gepland met een aantal bewoners om te praten over de parkeeroverlast in hun deel van de buurt. Ondertussen gaat ook het andere werk, zoals de regelmatige wijkschouw, nog gewoon door. Na de zomer willen we op de volgende wijkbijeenkomst verder doorpraten over de uitkomsten en hoe we samen verder kunnen werken aan een Indische Buurt waar het prettig wonen is.

Indische Buurt is aan de buurt 005

Verslag wijkdialoog “Jij bent aan de Buurt” Indische Buurt
De wijkdialoog Indische Buurt werd gehouden in wijkcentrum de Vlasakkers op 9 april 2013 en begon om 19:30 uur. Bij deze bijeenkomst waren ongeveer vijfentwintig buurtbewoners aanwezig.

Aanwezige functionarissen:
Toos Ligtenberg (gespreksleider), Nelleke Vedelaar (wijkwethouder), Hanneke Valkeman (wijkmanager), wijkwerkers van SWZ, Openbaar Belang, Travers Welzijn, Sociale Zaken, Frion, WIJZ en Politie.

Aanwezig vanuit de politiek:
Vertegenwoordigers van CDA, CU, PvdA, Swollwacht en Groen Links.

Opening
Toos Ligtenberg opent de bijeenkomst en heet de aanwezige buurtbewoners welkom namens de organisatie in het wijkgericht werken. Het doel van deze bijeenkomst is de volgende vragen helder te krijgen:

 • Waar zijn we als bewoners trots op in de Indische Buurt
 • Wat zou beter kunnen en wat kunnen bewoners hier zelf aan doen

Verder wijst Toos op de aanwezige muurkrant voor onderwerpen die hier niet aan de orde komen. Vervolgens heet wethouder Nelleke Vedelaar iedereen welkom. Het is belangrijk om prettig te wonen. Om dat te bewaken doet de gemeente regelmatig onderzoek dat heet ‘Buurt voor buurt’. Deze uitkomsten zullen vanavond ook besproken worden. Bewoners krijgen zelf inspraak om aan te geven wat belangrijk is en om te horen waar mensen zelf mee aan de slag kunnen gaan.

Op zoek naar de buurttrots
In vier groepen, onder leiding van gespreksleiders, wordt besproken wat mensen aan de Indische buurt bindt, waar zij trots op zijn en waar de kracht van de buurt zit. Aan de hand van de ingevulde resultaten wordt door Toos de uitkomst van de kwaliteiten van de Indische buurt besproken.

Men is trots op:

 • De kwaliteit van wonen, o.a. eigen huis, vrij uitzicht en ruimte voor hobby’s
 • Inzet van de wijkvereniging en de activiteiten die georganiseerd worden (bingo, in de winter wordt een ijsbaan gemaakt voor kinderen)
 • Saamhorigheid, mensen helpen elkaar en zijn gastvrij
 • Nieuwe bewoners zijn welkom
 • Verschillende nationaliteiten gaan goed met elkaar om
 • Ouderen gaan veel met elkaar om
 • Indische buurt voelt goed (als een warme deken). Er wordt niet achter de voordeur geleefd, maar met elkaar
 • Sociale controle op een prettige manier
 • Ligging van de buurt ten opzichte van bijvoorbeeld het centrum

Men is niet trots op:

 • Rommel op straat en grof vuil naast de containers
 • In het nieuwe deel van de Indische buurt vallen mensen buiten de boot

Uitkomst ‘buurt voor buurt’ onderzoek, hoe gaat het in de Indische buurt
Hanneke Valkeman stelt zich aan de bewoners voor. Zij is per 1 januari 2013 begonnen als wijkmanager als opvolger van Heleen Gansekoele. Kort licht zij de uitkomsten van het Buurt voor Buurt onderzoek toe.

 • Veel gaat goed in de Indische buurt
  • De buurt is prettig om te wonen zegt 82%
  • Algemeen oordeel 6,1
  • Leefbaarheid 6,7
  • 43% van de bewoners doet meldingen van zaken die kapot zijn (dit was 34%)
  • 75% van de bewoners is tevreden over de speelvoorzieningen voor kinderen
  • Winkels zijn dichtbij
  • Veel mensen zijn tevreden over inzet van Gemeente en andere instellingen voor de wijk
 • Andere zaken kunnen beter
  • Meer mensen ontevreden over groenvoorziening
  • 50% is ontevreden over de rommel op straat (buurt verloederd)
  • Geluidsoverlast is toegenomen
  • Er zijn minder veiligheidsincidenten, toch voelen bewoners zich minder veilig
 • De zorgen van de wijk zijn
  • 19% van de bewoners heeft een matige of slechte gezondheid
  • 11% voelt zich (vaak) eenzaam
  • 20-25% voelt zich belemmerd door ziekte of handicap
  • Relatief veel mensen zijn werkeloos
  • Moeite met rondkomen van inkomen
 • De kracht van de wijk
  • 42% wil door de Gemeente betrokken worden bij ontwikkelingen die spelen in de wijk
  • 78% is lid van vereniging of organisatie
  • 36% maakt praatje met de buren
  • 8% helpt buren/kennissen
  • 38% heeft iemand geholpen

In gesprek
In vier groepen wordt onder leiding van de gespreksleiders ervaringen gedeeld over de uitkomsten. Aan de hand van de volgende thema’s wordt besproken wat oplossingen zijn en wat bewoners zelf kunnen doen.

 1. Samenwonen en samenleven: de zorg voor elkaar
 2. De woonomgeving
 3. De kinderen en de jeugd
 4. De veiligheid in de wijk
 5. Waarvoor kiezen we nu echt

De uitkomsten zijn op flappen uitgeschreven en worden vervolgens aan de anderen gepresenteerd: waar kunnen we mee aan de slag?

 • Cultuur
  • Waarde hechten aan de rol in huis (kinderen gaan niet naar crèche, mensen passen op elkaars kinderen)
  • Imagoprobleem van de Indische buurt, o.a. verbeteren samenhang tussen oude en nieuwe deel
  • Hiervoor kan ook social media ingezet worden. Bewoners kunnen hier zelf veel aan doen
 • Leefomgeving
  • Rommel op straat: bewoners kunnen elkaar aanspreken op gedrag en melding maken van misstanden – bijv. telefoonnummer Rova
  • Vuilnis staat naast de bakken: bewoners kunnen zelf met de Rova bellen
  • Speeltuin is vervuild (dierenuitwerpselen en glas in zandbak). Iemand stelt voor om katten ook aan te lijnen
  • Indische buurt wordt gebruikt als sluiproute en er is parkeeroverlast vanuit het centrum
  • Verdraagzaamheid ten opzichte van elkaar is goed, hoewel het nog voorkomt dat mensen worden buitengesloten
  • Er wordt aangegeven dat tolerantie van twee kanten moet komen. Eenzaamheid wordt niet door iedereen als een probleem gezien. Soms willen mensen op zichzelf zijn
  • Te hard rijden in de buurt: buurtbewoners spreken elkaar hierop aan en dit helpt soms. De 30-km borden zouden meer zichtbaar neergezet moeten worden. Ook wordt aangegeven dat de veiligheid van kinderen een verantwoording is van de ouders. Kleine kinderen zouden niet zonder toezicht op straat moeten spelen
  • Verder wordt veel voor jongeren gedaan, maar bewoners geven aan dat jongeren zichzelf ook moeten kunnen vermaken. Er is aandacht voor kansen die er liggen voor jongeren, de nieuwe generatie wordt gestimuleerd die kansen ook te pakken
  • Corrigeren van elkaars kinderen: bewoners geven aan dat dit wordt toegestaan, mits dit alleen verbaal gebeurd
  • Ook wordt aangegeven dat ouders op het gedrag van kinderen aangesproken zouden moeten kunnen worden

Tot slot vraagt Toos aan de aanwezige bewoners voor het weggaan stickers te plakken bij de onderwerpen waar de prioriteiten zouden moeten liggen.

Extra aangegeven prioriteiten:

 1. Grof vuil en rommel op straat
 2. Parkeerproblemen
 3. Imagoactie door bewoners
 4. Melding van misstanden (bekendheid telefoonnummer ROVA)
 5. Vervuilde speeltuin

Afsluiting van de avond
Hanneke Valkeman geeft aan buurtbewoners op de hoogte te houden voor wat betreft de uitkomst en de verdere acties en sluit om ongeveer 22:00 uur de avond af.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2013/06/27/verslag-wijkdialoog-jij-bent-aan-de-buurt-indische-buurt/12406/