Zorg, Naoberschap en Vriendschap in Zwolle

Femmianne Bredewold TnHet is rond half acht dat de eerste gasten van de 60 deelnemers binnenkomen in Brasserie Bonjour van het Leger de Heils aan de Burgemeester Drijbersingel. De Werkgroep Vriendschap van GroenLinks Zwolle organiseert hier een symposium over een wel zeer actueel thema: hoe gaan we om met zorg voor onze medemensen als straks de landelijke overheid haar taken overdraagt aan de gemeenten.

Daarom is het net verschenen proefschrift van Femmianne Bredewold getiteld: Lof der oppervlakkigheid een goede gelegenheid om over dit onderwerp in discussie te gaan.

Bredewold werkt aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Zij heeft een aantal jaren onderzoek gedaan in Zwolle-Zuid naar: hoe gaan “gewone” mensen om met mensen met een geestelijke beperking en met een psychiatrische achtergrond.

Uit het onderzoek bleek o.a. dat het grootste deel van de contacten tussen deze groepen bestaat uit licht en oppervlakkig contact bijvoorbeeld elkaar groeten op straat, of een praatje aan de kassa in de supermarkt. Er wordt weinig echte zorg aan elkaar gegeven. Er is wel meer contact als men al ervaring heeft met deze mensen.

Er zijn ook negatieve ervaringen. Gehandicapten kunnen uitgebuit worden, ze worden gepest. De politie moet soms bemiddelen in conflicten. Er zijn minder professionals. De overheid heeft grote verwachtingen van de zorg van de burgers voor hun (gehandicapte) medemens, maar dit onderzoek toont aan dat die hoge verwachtingen getemperd moeten worden.

Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold

Belangrijk bij het betrekken van mensen met een geestelijke beperking en een psychiatrische achtergrond bij de maatschappij is: begrens de contacten en geef deze mensen duidelijke en afgebakende taken. Wederkerigheid graag, maar denk er om dat de relaties ongelijk zijn. Het gedrag van deze mensen is niet altijd te begrijpen. Het is goed om duidelijk voor ogen te hebben wat er aan de hand is. Dan kunnen mensen meer van elkaar hebben.

Evert Veldhuis en Rutger ter Horst 2014-01-15

De heren Evert Veldhuis (voorzitter van de centrale cliëntenraad van de Regionale Instelling voor begeleiding bij Wonen, Werken en Welzijn) en Rutger ter Horst van de WMO adviesraad vertellen over de problemen die je tegen kunt komen bij psychiatrische patiënten, als zij thuis wonen. Psychiatrische problemen kunnen een erfelijke achtergrond hebben. Het netwerk van deze mensen is vaak beperkt. Niet altijd willen familieleden voor hun verwanten zorgen. De rol van de ouders is belangrijk, maar niet iedere ouder is blij met de soms veranderde verhouding met hun kinderen. Niet onderschat moet worden dat deze mensen ook ouder worden (vergrijzing) en dat dan de problemen ook veranderen. Veldhuis en Ter Horst waarschuwen voor overbelasting.

Mevrouw Huisman 2014-01-15

Mevrouw Huisman, coördinator informele zorg van de Vrijwilligerscentrale (nieuwe naam Zwolle Doet!), ziet dat het sociale aspect uit de buurt verdwijnt. Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van buurtwinkels. Nieuwe huizen hebben vaak huiskamers die op de achtertuin worden gericht, zodat je niet in de huiskamer kunt kijken. Mantelzorgers kunnen niet alles en hebben vaak veel vragen. Waar kunnen zij terecht?

Mevrouw Oldenburger van IJsselheem heeft weer een andere invalshoek. Ouderen hebben vaak de neiging zich meer terug te trekken in huis. Je ziet ze niet (meer) op straat, de kring wordt kleiner als je ouder wordt. En als buur zou je er eigenlijk op moeten letten, of je bepaalde mensen nog ziet. En eens moeten informeren hoe het gaat. Mevrouw Oldenburger maakt zich grote zorgen over de komende tijd. Kan de gemeente de nieuwe taken op het gebied van de zorg aan. Moeten kwetsbaren proefkonijn worden, is haar vraag aan de deelnemers.

Mevrouw Oldenburger 2014-01-15

Alles wat over tafel is gekomen is natuurlijk aanleiding tot veel discussie. Veel zorgen worden gedeeld met mevrouw Oldenburger, maar ook zijn er oproepen tot meer omkijken naar elkaar. Maar ook tot misschien een andere invulling van de taken van de zorgmedewerker. Het opbouwen van een netwerk is heel belangrijk en van levensbelang. Daar zou aan begonnen moeten worden. Ook zijn er obstakels. Iedereen moet werken en het werk aanvaarden wat wordt aangeboden ook al is het ver weg. Hoe moet je dan nog mantelzorgtaken vervullen?

Kortom: het onderwerp biedt veel stof tot gedachte-uitwisseling, discussie en standpuntbepaling. Deze avond geeft weer bouwstenen hiervoor. Met een oproep tot meer naastenliefde wordt de avond besloten en wie wil kan dan nog een niet-alcoholisch drankje nuttigen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.diezerpoorter.nl/2014/01/16/zorg-naoberschap-en-vriendschap-in-zwolle/17115/